TEAS  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ   Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

 

 

 

Ο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Η/Υ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες του Τεχνικού Ασφαλείας. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο της αναγκαίας Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, καθώς επίσης και η ενημέρωσή της όποτε απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010), το οποίο αφορά στα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Βελτιώσεις Νέας Έκδοσης TEAS6 (Ιούνιος 2024):

  • Επανασχεδιασμός του υπολογιστικού πυρήνα με Αρχιτεκτονική 64bit
  • Ανανεωμένο περιβάλλον Interface (GUI) με Ribbon menus, μπάρες εικονιδίων και προηγμένη εργονομία
  • Νέες βιβλιοθήκες σε προηγμένη πλατφόρμα Firebird για φιλικότερη διαχείριση και καλύτερες αποδόσεις
  • Φίλτρα αναζήτησης βιβλιοθηκών εργασιών/μηχανημάτων
  • Ενημερωμένα έντυπα σύμφωνα με τον εργασιακό νόμο 4808/21 ΦΕΚ 101Α/21
  • Τεχνικές εκθέσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης ΦΕΚ 5059Β/2021
  • Ενημέρωση βιβλιοθηκών κινδύνων και μέτρων αντιμετώπισης για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2208Β/2019
  • Τεχνικές εκθέσεις και ενημέρωση βιβλιοθηκών κινδύνων και μέτρων με βάση την εγκύκλιο 34666/03-06-2024 για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

 

 

 

TEAS Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

 

 

Η φιλοσοφία λειτουργίας του προγράμματος είναι απλούστατη και η εκμάθησή του διευκολύνεται και από τον κατατοπιστικό Οδηγό Χρήσης (manual) που το συνοδεύει, ενώ η 4Μ και οι Συνεργάτες της βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό σας έτσι, ώστε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» να αποτελέσει το βασικό εργαλείο στην δουλειά σας. 

Εξάλλου, Το ενσωματωμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα διαβάζει οποιοδήποτε αρχείο κάτοψης (dwg, bmp, jpg κλπ) έτσι, ώστε στην συνέχεια να τοποθετηθούν εύκολα από τον χρήστη σύμβολα και σήματα (με απλό drag & drop από τις έτοιμες παλέτες). Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευκολύνει την τήρηση και παρακολούθηση όλων των σχετικών εγγράφων (Βιβλίο Ατυχημάτων, Ερωτηματολόγιο, Σήμανση κλπ), και διαδικασιών (πχ. παραγωγή προγράμματος επισκέψεων, γεννήτρια Συμβάσεων του Τεχνικού Ασφαλείας με την Επιχείρηση με βάση έτοιμα πρότυπα ανοιχτά σε ενημέρωση).

Στα Φύλλα Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που συνιστούν πρόσθετο output του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά οι κίνδυνοι με τις βαθμολογίες τους και τα αναγκαία μέτρα (υπάρχοντα και προτεινόμενα).

Οι Βιβλιοθήκες Μηχανημάτων και Εργασιών είναι ανοιχτές και εντελώς παραμετρικές στο να οριστούν κίνδυνοι, συντελεστές επικινδυνότητας, μέτρα κλπ. Είναι έξυπνα δομημένες έτσι ώστε να μπορεί να οριστεί από ένα απλό μηχάνημα μέχρι ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος. Επιπρόσθετα, οι βιβλιοθήκες εμπεριέχουν εξαρχής πλούσια δεδομένα έτσι, ώστε να συνιστούν ουσιαστικά μιά έτοιμη βάση γνώσης (knowledge base). Επιλέγοντας κάποιο κλάδο (πχ. Κλωστοϋφαντουργία) ή επιμέρους στοιχεία (πχ. τα μηχανήματα και τα είδη εργασιών που αφορούν στην μελέτη μας), όλοι οι κίνδυνοι και τα σχετικά μέτρα παρουσιάζονται σε μορφή δένδρου (tree view) με εξαιρετική εποπτεία (κλιμάκωση επικινδυνότητας) και απεριόριστη ελευθερία επεξεργασίας-προσαρμογή στις συγκεκριμένες ανάγκες της όποιας Επιχείρισης. 

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου παράγεται εντελώς αυτόματα από το πρόγραμμα, όπως επίσης και τα Φύλλα Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. Ο χρήστης δεν έχει παρά να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης (τμήματα, προσωπικό, μηχανήματα κλπ) και στην συνέχεια να απαντήσει σε ένα έτοιμο ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου παράγονται αυτόματα οι σελίδες περιγραφής/καταγραφής των πηγών κινδύνου για την Ασφάλεια (κτιριακές δομές, Μηχανές-διατάξεις-εξοπλισμός, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), την Υγεία (Χημικοί παράγοντες, φυσικοί παράγοντες, βιολογικοί παράγοντες), τους πιθανούς Εγκάρσιους κινδύνους (οργάνωση εργασίας, ψυχολογικοί παράγοντες, εργονομικοί παράγοντες), μαζί με τις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Η/Υ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες του Τεχνικού Ασφαλείας. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο της αναγκαίας Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, καθώς επίσης και η ενημέρωσή της όποτε απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010), το οποίο αφορά στα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς σύμφωνα με τις οδηγίες/εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα και η πρόσφατη αναβάθμιση σύμφωνα με την εγκύκλιο 17312/Δ9.506/4-5-2020 για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού.